Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje

Prodávající:
Agentura NYX, s.r.o.,  Jihovýchodní III/23, 141 00 Praha, IČ: 27654834 DIČ: CZ27654834

Provozovna a korespondenční adresa:
Agentura NYX, s.ro., Nedokončená 363, 102 00 Praha 10, tel. +420 777 736 667,
e-mail:jkralova@agenturanyx.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: CITFIN 1057519/2060

I.
Všeobecná ustanovení

1. Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi společností Agentura NYX, s.r.o. se sídlem Jihovýchodní III/23, 141 00 Praha 4, IČ: 27654834, DIČ: CZ27654834 (dále jen prodávající) a kupujícím.

2. Smluvní vztah vzniká na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem) a jejím potvrzením prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem).

3. Podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu a vstupují v platnost podpisem kupní smlouvy nebo zasláním písemné objednávky.

4. Ve všech ostatních případech, které neupravují tyto Podmínky, se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění je dodávka reklamních a dárkových předmětů (dále jen Zboží) bez potisku nebo s potiskem (dále jen Služba) uvedených v kupní smlouvě či objednávce.

III.
Kupní cena

1. Kupní cena Zboží a Služeb je stanovena písemnou dohodou na základě cen uvedených v katalogu a nebo zvlášť vydaným ceníkem, platným ke dni uzavření kupní smlouvy nebo přijetím objednávky od kupujícího.

2. Ceny v katalogu nebo ceníku jsou bez DPH.

3. Cena Zboží nezahrnuje náklady na dopravu ve výši 109 Kč. Tato cena bude na faktuře účtována zvlášť.

4. Slevy z kupní ceny jsou dány dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen Zboží a Služeb.

IV.
Dodací podmínky

1. Dodací lhůta se stanoví: Zboží: 1 – 5 týdnů, Služby: 3 – 5 týdnů.

2. U zakázek s potiskem je kupující povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk a následně odsouhlasit zaslaný grafický náhled.

3. V případě, že kupující nedodá podklady nebo písemně neodsouhlasí grafické náhledy, prodlužuje se dodací lhůta o počet dnů, po které je v prodlení s dodáním podkladů nebo s písemným odsouhlasením grafických náhledů.

4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít. Částečné plnění je považováno za řádně plněnou dodávku.

V.
Platební podmínky

1. Kupující se zavazuje uhradit za dodané Zboží a Služby kupní cenu včetně DPH a případné další náklady na dopravu, balení zboží a jiné.

2. Způsoby úhrad za Zboží a Služby:
  a. zálohovou platbou předem (na základě zálohové faktury)
  b. platbou v hotovosti předem
  c. platbou po dodání zakázky hotově či fakturou (jen pro stálé klienty)

3. Zálohová platba předem se požaduje u zakázek, jejichž koncová cena přesahuje částku 50 000 Kč bez DPH.

4. Úhrada dle bodu c) je možná pouze po dohodě mezi účastníky smluvního vztahu.

5. Splatnost faktury je do 10 dnů od jejího vystavení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Vlastnická práva k předmětu kupní smlouvy přechází na kupujícího až po uhrazení faktury za dodané zboží a služby, a to v plné výši.

7. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání částky v plné výši na účet prodávajícího.

8. Pro případ prodlení kupujícího s platbou, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3% z dohodnuté ceny, a to za každý den prodlení.

9. Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen předmětnou fakturu v době splatnosti uhradit.

10. Kupní cena za dodané zboží a služby, ani žádná její část, nesmí být kompenzována zápočtem vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu nebo pohledávkami jiných osob, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VI.
Ostatní podmínky

1. Kupující nabývá vlastnického práva k dodanému Zboží a Služeb až po úhradě celé kupní ceny.

2. Prodávající nenese odpovědnost za kvalitu potisku při dodání nekvalitní a nejednoznačné předlohy k potisku, včetně nepřesného určení barev a umístění potisku na předmětu smlouvy. Rovněž z těchto důvodů není prodávající v prodlení.

3. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nedostupnost dodávky Zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není na trhu dostupné.

4. Prodávající má právo prodloužit termín plnění nebo odstoupit od smlouvy. Kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody vzniklou neplněním dodávky.

5. Odpovědnost prodávajícího za vady Zboží a Služeb se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Odpovědnosti se prodávající zprostí, neuplatní-li kupující reklamaci na vady zboží, a to bez zbytečného odkladu a ve lhůtě stanovené těmito podmínkami.

6. Kupující je povinen při převzetí Zboží a Služeb si dodaný předmět prohlédnout a uplatnit případné zjevné vady v reklamačním řízení písemně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po převzetí Zboží a Služeb, skryté vady nejpozději do 6 měsíců.

7. Okamžikem převzetí předmětu smlouvy nebo jeho předáním dopravci, přechází riziko zničení, poškození nebo ztráty na kupujícího.

8. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo používáním Zboží.

9. V případě, kdy prodávající uzná vadu zboží, nahradí kupujícímu pouze hodnotu řádně reklamovaného Zboží, které bylo předáno k reklamaci.

10. Uplatněná reklamace kupujícím nemá odkladný účinek na splatnost faktury, nedohodnou-li se obě strany jinak.

11. Při nevyzvednutí hotové zakázky, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty celkové zakázky, a to v případě nepotištěného Zboží a 100 % z hodnoty celkové objednané zakázky v případě potisknutého Zboží, a to na základě vystavené faktury ze strany prodávajícího.

12. V případě skladování hotové zakázky déle než 10 dnů po vystavení dodacího listu, bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek za skladování, a to ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží za každý započatý den skladování.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Prodávající může odstoupit od smlouvy, jestliže kupující je s úhradou zálohy v prodlení více jak 14 dnů, v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

2. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení kupní smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů odstoupení od smlouvy.

4. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva ruší.

5. V případě, že prodávající odstoupí od kupní smlouvy nebo i jejího částečného plnění, je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu do 10 dnů od odstoupení od smlouvy.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tyto Podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy nebo jinak založeného smluvního vztahu.

2. V případech, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem.

3. Případné soudní spory budou řešeny místně příslušným soudem, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

4. Zboží dodávané společností Agentura NYX, s.r.o. je určeno výhradně k reklamním a propagačním účelům.